Menu
EN

広島女学院中学高等学校

更新情報

2019.06.25

関西学院大学協定校推薦説明会

 

 

 

 

 

 

 

本校は、キリスト教教育の関連で関西学院大学の推薦枠があります。

先日の説明会と交流会に進路指導部長と昨年度高3学年主任で参加しました。

卒業生も元気に頑張っていました。